Ruang Wicara merupakan suatu wadah untuk mengekspresikan diri dan mengeluarkan pendapat mengenai isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat melalui tulisan. Di sini, semua orang, tanpa memandang latar belakang jenis kelamin, ras, etnis, agama, maupun umur, boleh mengekspresikan pendapatnya, yang penting, ada dasar dan rujukan yang jelas dari pendapat yang diutarakan. Melalui moto, “Independen, Terbuka, dan Kritis”, kami mengajak bangsa Indonesia untuk berani mengekspresikan pendapat dan idenya tanpa takut dihakimi, tentunya dengan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.